clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

Supervizijski odnos kao temeljni element uspostavljanja i odvijanja procesa supervizije, prema Bordinovoj definiciji, uključuje tri aspekta:

  • dogovor supervizora i supervizanta o ciljevima supervizije
  • dogovor supervizora i supervizanta o zadacima supervizije 
  • emocionalnu vezu između supervizora i supervizanta

Razvoj odnosa u superviziji psihosocijalnog rada

psih. Višnja Matić,  SOS Dječje selo Ladimirevci

 VisnjaPremda je supervizijski odnos profesionalan, čak i formalan, s jasno određenim ulogama i odgovornostima, principi i faze njegova

 razvoja  ne  razlikuju se od razvoja bilo kojeg drugog odnosa, kolegijalnog ili prijateljskog.

 ...uključenosti u odnos  ovisi i o individualnim razlikama supervizanata. Ovisno o njihovoj ličnosti kao i profesionalnom i

 životnom iskustvu,  neki od njih će se lakše otvarati, dok će drugi pokazivati otpor i sukladno tome će se transformirati

 njihova ne-osobna u osobnu uključenost   u supervizijski proces.

 Razvoj odnosa u superviziji psihosocijalnog rada - Višnja Matić.pdf

 

 

 

 .......Socijalna radnica je postavila na supervizijskom susretu pitanje da li da odobri susrete djece (8 i 10 godina) s ocem koji je u zatvoru zbog ubojstva njihove majke. Iako je na početku izrazila strah o negativnim učincima odlaska u zatvor po djecu, supervizijski rad je otvorio i niz drugih pitanja - njezine poteškoće da nađe ravnotežu između očekivanja udomitelja da djeca ne idu u posjet ocu, očekivanje kolege socijalnog radnika da otac vidi djecu i najboljeg interesa djece....

porodica deca

 ZNAČAJ SUPERVIZIJE ZA KVALITETNI RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

prof. dr. sc. Marina Ajduković 

" Obitelj je područje s kojim svi stručnjaci imaju osobno iskustvo, osobne stavove i ideje o tome što je ključno za obiteljski život. Ta isprepletenost osobnog i profesionalnog može olakšati, ali i otežati rad s konkretnom obitelji kojoj je potrebna podrška ili pomoć. Supervizija ima ključnu ulogu u osvještavanju i razdvajanju osobnog i profesionalnog što istodobno osigurava osobni i profesionalni rast stručnjaka i kvalitetni, individualizirani pristup pojedinoj obitelji."...

" U susretu s obiteljskim nasiljem kod stručnjaka se mogu javiti osjećaji kao što je krivnja, ljutnja, potreba za optuživanjem sebe i drugih, poricanje. Sekundarna traumatizacija, paralelni procesi i kontratransferne reakcije su česta pojava. Sagorijevanje stručnjaka zbog profesionalnog stresa je također često"...

Značaj supervizije za kvalitetni rad sa djecom, mladima i obiteljima u sistemu socijalne skrbi - Marina Ajduković.pdf

 ... Nakon svega nekoliko susreta došla sam do zaključka da nije najsretnije rješenje kad je supervizor previše »uronjen« u istu problematiku kao i supervizanti. Imala sam osjećaj da se tako previše »lijepim« na sadržaj, razmišljam kako sam ja postupala u sličnoj situaciji, a teže se stavljam u metapoziciju. To je posebno bilo vidljivo kod slučajeva koje su iznosile supervizantice koje su kao i ja radile u timu za brak i obitelj, dakle na identičnim poslovima.

psihološkinja, Ljerka Tuđa Družinec, Centar za socijalnu skrb Zabok

Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama 

SAŽETAK Rad se bavi reflektiranjem o vlastitom supervizijskom radu, s ukupno sedam supervizijskih grupa u različitim kontekstima. Provedeno je kvalitativno istraživanje s ciljem utvrđivanja kako se razlličiti konteksti u kojima se odvija supervizija reflektiraju na supervizijski proces, od kakvog je utjecaja bazično obrazovanje i profesionalno iskustvo supervizorice, analiziraju se prednosti i nedostaci kada supervizorica i supervizanti rade na manje ili više sličnim poslovima. Refleksije o vlastitom radu uspoređuju se s dosadašnjim istraživanjima u superviziji i dostupnom stručnom literaturom.

Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama - Ljerka Tuđa Družinec.pdf

 

    Kvalitetna i poželjna supervizija nužno je povezana s djelovanjem kompetentnog te stručno, osobno i etički zrelog supervizora. Njegovo je pravo i obveza neprekidno promišljati, razvijati i promicati etičke vrijednosti, biti spreman suočiti se s etičkim izazovom i rizikom te učinkovito djelovati u slučaju etičkog prekršaja ili povrede. Etička je misija supervizora trajno ostati predan traganju za odnosom i ophođenjem koje najviše moguće doprinosi jedinstvenoj vrijednosti i dobrobiti svih sudionika supervizijskog odnosa. Stoga je cilj etike u superviziji stvoriti uporabljiv vrijednosni okvir koji će supervizoru olakšati dobro ophođenje i promociju dobrobiti supervizanta. U tu svrhu će mu od velike pomoći biti poznavanje i primjena modela etičkih pravila.

etika images

Da bi zaustavili i spriječili zlostavljanje djece, neophodno je da prepoznamo signale/znakove nasilja, a zatim i da advekvatno reagujemo. Zabrinjavajuć je podatak da je velik broj roditelja, do samo nekoliko godina unazad, smatrao da je tjelesno kažnjavanje djece prihvatljivo te da vikanje na djete ne predstavlja nasilje.

2018.godine UNICEF je došao do podatka da čak 

naslije

autor Kijanović Strahinja u svom članku "Prepoznavanje zlostavaljanje djece" ističe  da "osim rada na nivou praktičarâ/profesionalaca, koji su izuzetno važna karika kada je u pitanju borba protiv zlostavljanja djece, moraju postojati i “šire” strategije."

UVOD

Predstavljajući temu od izuzetne važnosti za mnoge oblasti, uključujući osim  zdravstva i socijalnog rada i druge praktičare humanitarnih nauka, zlostavljanje djece jedno je od “vječito otvorenih pitanja”. Pod ovime se podrazumijeva zadatak, svih onih koji se sa slučajevima zlostavljanja djece mogu susresti, da ove slučajeve prepoznaju, spriječe i pruže tretman, a poželjno je i uključe skrining kao uobičajeni dio pristupa radu sa djecom. Ne treba dozvoliti da, to što je ove zadatke lako pobrojati dovede do utiska kako se oni mogu sa jednakom lakoćom (ili rutinom) i obavljati. Prije nego se upustimo u razmatranje skrininga i prepoznavanje zlostavljanja, kao glavnih tema ovog rada, korisno je preciznije definisati ovaj termin.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.