clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

TRGOVINA LJUDIMA, PROBLEM SVJETSKIH RAZMJERA

Evropska komisija je na preporuke Evropskog parlamenta, 18. oktobar proglasila Evropskim danom borbe protiv trgovine ljudima. 

Trgovina ljudima, posebno ženama i djecom je problem svjetskih razmjera koji pogađa sve zemlje, bez obzira na društvene, političke ili ekonomske prilike koje vladaju u njima. Izvršenje ovog krivičnog djela u većem broju slučajeva podrazumijeva organizovanu kriminogenu strukturu i više povezanih krivičnih djela (korupcija, pranje novca, i sl.). Ovaj fenomen, obuhvatajući faze vrbovanja, transporta i eksploatacije žrtava, u svojim različitim oblicima dešava se na teritoriji zemalja porijekla, tranzita i krajnjeg odredišta. Žene, djeca i muškarci koji su žrtve trgovine ljudima podvrgavaju se raznovrsnim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja kojima se povrjeđuju njihova osnovna ljudska prava.

 

trgovina ljudima pixabay 2

Trgovina ljudima je višeslojan, kompleksan i dinamičan društveni fenomen kojeg karakteriše prikrivenost. Zato je teško sa preciznošću govoriti o brojkama u smislu procjene obima ovog fenomena, ali je veoma važno analizirati dostupne podatke u cilju razumijevanja trendova i novina u načinima i oblicima ispoljavanja ove pojave i kreiranja adekvatnih odgovora. Na globalnom nivou u posljednjih 13 godina identifikovano je oko 225 000 žrtava trgovine ljudima. Od toga 50% su bile žene, 21% muškarci, dok su 29% bila djeca (7% dječaci i 21% djevojčice). Žene i djevojčice su najčešće bile identifikovane kao žrtve seksualne, manje radne eksploatacije, dok je kod muškaraca i dječaka situacija obrnuta. Međutim, prisutni su i ostali oblici iskorišćavanja, poput eksploatacije djece u svrhu prosjačenja, vršenja kriminalne aktivnosti kao i korišćenje djece u oružanim sukobima. Na nivou Evrposke unije, u periodu 2015-2016. godine registrovano je oko 20.532 žrtava trgovine ljudima, od čega su gotovo četvrtina (23%) djeca. Dominantan oblik eksploatacije je seksualna 65%, potom radna eksploatacija 15%, dok je u gotovo 20% slučajeva bilo riječi o drugim oblicima eksploatacije (trgovina radi prisilnih brakova, prisilnog prosjačenja, prisilnog kriminala itd). Sve je veći broj žrtava koje su prisiljene na lažne ili prisilne brakove s državljanima trećih zemalja kako bi se regulisao njihov boravak.

Ostale nove pojave uključuju slučajeve krijumčarenja trudnica u svrhu prodaje novorođenčadi, trgovinu organima ili ljudskim tkivom. Žrtve trgovaca ljudima sve češće su osobe s poteškoćama u razvoju i sa tjelesnim invaliditetom. Zabilježeno je da je migrantska kriza povećala rizike od trgovine ljudima.

 Crna Gora je veoma rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i u tu svrhu ratifikovala najvažnije međunarodne dokumente na ovom planu: Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i djecom, Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom, Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Fakultativni protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju trgovine ljudima, Konvenciju Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), Međunarodnu konvenciju o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama (CEDAW)[1]“.

 

[1] Strategija razvoja za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024. godine

 

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.