clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama - Ljerka Tuđa Družinec

 ... Nakon svega nekoliko susreta došla sam do zaključka da nije najsretnije rješenje kad je supervizor previše »uronjen« u istu problematiku kao i supervizanti. Imala sam osjećaj da se tako previše »lijepim« na sadržaj, razmišljam kako sam ja postupala u sličnoj situaciji, a teže se stavljam u metapoziciju. To je posebno bilo vidljivo kod slučajeva koje su iznosile supervizantice koje su kao i ja radile u timu za brak i obitelj, dakle na identičnim poslovima.

psihološkinja, Ljerka Tuđa Družinec, Centar za socijalnu skrb Zabok

Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama 

SAŽETAK Rad se bavi reflektiranjem o vlastitom supervizijskom radu, s ukupno sedam supervizijskih grupa u različitim kontekstima. Provedeno je kvalitativno istraživanje s ciljem utvrđivanja kako se razlličiti konteksti u kojima se odvija supervizija reflektiraju na supervizijski proces, od kakvog je utjecaja bazično obrazovanje i profesionalno iskustvo supervizorice, analiziraju se prednosti i nedostaci kada supervizorica i supervizanti rade na manje ili više sličnim poslovima. Refleksije o vlastitom radu uspoređuju se s dosadašnjim istraživanjima u superviziji i dostupnom stručnom literaturom.

Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama - Ljerka Tuđa Družinec.pdf

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.