clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

10. decembar - Dan ljudskih prava

 

Ljudska prava 696x392 1

10. decembar – Dan ljudskih prava se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava i kao  godišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Opštim deklaracijom UN o ljudskim pravima iz 1948. godine se garantuje da su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima. Ovo je prvi dokument koji je na međunarodnom nivou donio katalog ljudskih prava, koji se sastoji od građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava. Prvi član Univerzalne deklaracije glasi: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću i jedni prema drugima treba da postupaju u duhu bratstva.

Ove godine se obilježava i 25 godina od usvajanja Deklaracije o braniteljima ljudskih prava, u kojoj je prepoznata važna uloga i odgovornost nevladinih organizacija, pojedinaca, grupa i institucija za zaštitu demokratije i promocije ljudskih prava. Ovom Deklaracijom je predviđeno da svako ima pravo na zaštitu dok reaguje ili protestuje protiv radnji ili propusta države koji dovode do kršenja ljudskih prava, odnosno nasilja koje vrše pojedinci ili grupe. Deklaracija je jedan od najznačajnijih dokumenata svjetske organizacije, koja se bori za mir, ali se zalaže i za ostvarenje ljudskih prava.
Ovaj dan nas podsjeća na potrebu da ojačamo solidarnost, toleranciju i međusobno poštovanje, čime gradimo zajednice koje cijene raznolikost i pružaju prostor svakom da ostvari svoj puni potencijal. Kroz dijalog, obrazovanje i aktivizam, možemo raditi zajedno na stvaranju okruženja u kojem su svi jednako vrednovani i imaju pristup osnovnim pravima, bez obzira na rasu, pol, vjeru, nacionalnost ili bilo koje druge lične karakteristike.
Potrebno je nastavuti se boriti protiv diskriminacije, nasilja i nepravde, te raditi na izgradnji društva u kojem svako ima jednake prilike.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava je „Sloboda, jednakost i pravda za sve“.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.